Verksamhetsberättelse Danscentrum Väst 2014

INLEDNING

2014 – nyorientering, budget och Upprop för den fria scenkonsten!
2014 var präglat av nyorientering. Vi lyssnade in våra medlemmars behov av tillgång till studio, möjlighet till längre repetitionsperioder, mötesplatser för dialog och förmedlingsfrågor. Detta tog vi i styrelsen gemensamt med verk-samhetsledare och administration/informationspersonal på allvar och påbörjade arbetet med utvecklings- och för-ankringsarbete med studio Oskar under våren och hösten 2014. Vi påbörjade också arbetet med utveckling av ny hemsida för Danscentrum Väst under vintern 2014.
Under hela 2014 arbetade vi intensivt med att få vår ekonomi i balans. Vi lyckades! Vi kan nu med glädje se resultatet av målmedvetet arbete med budgeten under hela 2014.

2014 var också ett händelserikt år präglat av en kulturpolitisk agenda. Tillsammans med Danscentrum, Teatercentrum och Teaterförbundet gjordes under våren 2014 en offensiv för den fria professionella scenkonsten. Vi arbetade fram ett manifest med namnet; UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN.

I anslutning till uppropet hölls också fem regionala seminarier där den fria scenkonstens framtid diskuteras med politiker, verksamma och andra aktörer samt att vi arrangerade en paneldebatt under Almedalsveckan i Visby. Ett mycket viktigt och lyckat initiativ.

Tack till våra finansiärer, Kulturrådet, Västra Götalands Regionen och Göteborgs Stad.

Och sist men inte minst, ett STORT TACK till alla som hjälpte till i ord och handling!
Jeanette Langert
Ordförande Danscentrum Väst

DANSCENTRUM VÄST, DcV

DcV:s Uppdrag
Danscentrum Väst (DcV) är en organisation för de fria professionella utövarna inom dansområdet. DcV arbetar med daglig träning, kultur- och arbetsmarknads¬politiska frågor, information och rådgivning. DcV arbetar speciellt med att utveckla arbetsmarknaden för de fria danskonstnärerna och för att utveckla infrastrukturen inom dansområdet. Våra medlemmar arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. De arbetar främst med dans som scenkonst, men även inom ett bredare spektra med exempelvis föreläsningar, film och workshops. Idag samlar DcV drygt 130 med¬lemmar och de är främst dansare, koreografer och danspedagoger. Dansstilarna och uttrycken spänner över hela dansfältet.

DcV arbetar för att stärka danskonstnärernas villkor genom att erbjuda service till medlemmarna i form av tillgång till daglig träning, studios och förmedling. DcV representerar och företräder medlemmarna i många olika sammanhang: på ut¬budsdagar, mässor, via utställningar och genom andra informa-tionsinsatser.

Föreningens Vision
Den konstpolitiska aspekten ska genomsyra DcV:s verksamhe¬t. DcV arbetar för att danskonsten ska få en självklar plats i varje kommun, hos dess invånare och kulturkonsumenter – i alla åldrar. Detta kan ske både genom sceniska föreställningar och genom andra aktiviteter som involverar publiken, som samtal eller workshops.

Danscentrum Väst

  • skapar möjligheter för medlemmarna att utöva sitt yrke
  •  förmedlar förstklassiga föreställningar för alla åldrar
  •  skapar arenor för danskonst, som ska vara tillgängliga för alla
  •  skapar tillväxt
  •  är en given samarbetspartner i dansfrågor

Medlemsorganisation
DcV är en regional medlemsorganisation inom den fria danskonsten i Västra Götalands Regionen, VGR.
• Antal enskilda medlemmar per den 2014-12-31: 117
• Antal juridiska medlemmar per den 2014-12-31: 11
• Antal stödmedlemmar per den 2014-12-31: 4
VERKSAMHET 2014

Aktiviteter
DcV arbetar på olika sätt för att stötta medlemmarna. Projekt som initieras av medlemmar uppmuntras och stöttas genom att de erbjuds lokalstöd och ekonomiskt stöd samt genom att DcV kan vara en informationskanal för deras projekt. Genom medlemsservicen skapar DcV förutsättningar för sina medlemmar att nå ut med sin verksamhet på följande sätt:
• DcV subventionerar repetitionsstudios och tillhandahåller teknikpool
• DcV administrerar och genomför daglig träning
• DcV skapar möjligheter till kvalitativ kompetensutveckling
• DcV erbjuder rådgivning (inom marknadsföring, för ansökningar och kollektivavtal)
• DcV fungerar som språkrör mot politiker, arbetsmarknad och andra externa parter

En av DcV:s kärnverksamhet är den Dagliga träningen. Tillgången till repetitionslokaler, rådgivning och stöd i förmedlingsfrågor är också centrala i föreningens arbete. Under 2014 har fokus legat på kompe-tensutveck¬ling, medlemsfrågor, inspirationsdagar och på de kulturpolitiska frågorna.

Genom nätverk, samarbeten och olika projekt medverkar DcV till att skapa arbetstillfällen och kon-taktytor för medlemmarna. För 2014 ligger statistiken strax under förra årets höga nivåer (vilket var ovanligt högt på grund av fjolårets KLEO-projekt). DcV medverkade till att 175 faktiska arbetstillfällen skapades genom verksamheter som Kulturkalaset, Premiärpaketet, En scen kväll, Daglig träning samt vår medlems¬service. DcV förmedlade också drygt 147 workshops, stipendier, bidrag, gratis utbildningar och kurser. DcV har varit i kontakt med upp till 350 olika kulturombud och arrangörer som man har förmedlat information till, om våra medlemmars utbud.

Under året har DcV fortsatt arbetet med hållbar utveckling. Föreningen har för¬längt sin medverkan i Klimatinitiativet som drivs av CSR Västsverige.

Daglig träning (DT) & Kompetensutveckling
Högkvalitativ daglig träning är en av kärnverksamheterna i DcV:s verksamhet. Daglig träning är grunden för all dans och en nyckel för att dansare ska hålla sig skadefria. Träningen fungerar också som en mötesplats för dansare och koreografer och är därför även en plats för att hitta möjliga samarbeten och samarbetspartners.

DcV har under 2014 fortsatt arbetet med att diskutera träningen i olika forum, framförallt i tränings-gruppen som består av frivilliga medlemmar med olika teknisk bakgrund och utbildning.

DcV fortsätter utveckla DT på Ärlegården. En förändring gjordes dock och det var att förlägga den dagliga träningen i jazz kvällstid, detta för att bättre möta medlemmarnas behov. Att ha Ärlegården som huvudsaklig lokal för den dagliga träningen har visat flera positiva resultat, den gemensamma kontaktytan skapar grogrund för synergieffekter mellan medlemmar som förut inte träffades. Nya gemensamma projekt har initierats och studion bokas mer av medlemmarna själva för deras projekt. Ärlegården har blivit en naturlig mötesplats för medlemmarna.

Tillskottet med studio Oskar har inneburit ett fortsatt lyft för verksamheten. De bägge premiärpaketen har förlagts dit och har på så sätt frisatt studiotid på Ärlegården för övriga medlemmar, som annars hade stått utan. DcV har haft ett längre samarbete med Konstkollektivet Snö i studio Oskar vilket ökade föreningens intäkter, dock marginellt, i övrigt är det främst våra medlemmar som hyr Studio Oskar. Det är den ekonomiska frågan som i dagsläget gör det oklart om föreningen kommer ha möjlighet att behålla studio Oskar. Det får 2015 avgöra.

Under året anordnade Kulturarkadamin Trappan och Västra Götalands Regionen flera workshops i samarbete med DcV för att ytterligare bredda utbudet av kompetensutveckling för medlemmarna. Kostnadsfri resa erbjöds medlemmarna när kursutbudet var förlagt till Regionteater Väst i Borås. Allt vad som här erbjöds inom kompetensutveckling var kostnadsfri för våra medlemmar.

Premiärpaketet
Premiärpaketet är en service som DcV erbjuder sina medlemmar inför en premiär eller nypremiär. Inom dansens område är producentledet relativt svagt på grund av att det ofta saknas resurser för att anställa producenter. Koreografer och grupper arbetar ofta med producentarbetet själva. Premiärpaketet är en hjälp för att underlätta inför en premiär. Detta för att gruppen/koreografen ska kunna ta bort något av de moment som behöver göras i en produktionsfas. Alla medlem¬mar kan ansöka, men antalet paket är begränsade och ett urval görs utifrån behov. Under 2014 innebar Premiärpaketet 40 timmar gratis repetitionstid på studio Oskar samt 5000 kronor i ekonomiskt stöd. Under 2014 kunde medlemmar få stöd genom fyra premiärpaket, två på våren och två på hösten. Premiärpaketen beviljades för 2014 till två produktioner som riktade sig till vuxna och två som vände sig till barn/ungdom.

Upprop för den fria danskonsten
Danscentrum gjorde under 2014, tillsammans med Teaterförbundet och Teatercentrum, en offensiv för den fria professionella scenkonsten. Den fria scenkonsten är en självklar del av det svenska kulturlivet och bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst. Samtidigt hotas dess framtid av urholkade anslag och en illa fungerande infrastruktur, varför satsningen, som genomfördes under våren 2014, var så viktig.
I anslutning till uppropet hölls fem regionala seminarier där den fria scenkonstens framtid diskuterades med politiker, verksamma och andra aktörer. Seminarierna hölls i Umeå, Helsingborg, Göteborg, Stockholm och Visby.

Uppropet innehöll följande fem punkter:
• Fördubbla anslagen
• Tydliga kriterier
• Scenkonst till alla elever
• Stärk arrangörerna
• Stöd kulturskaparna
Kulturkalaset 12 augusti
DcV delade under Kulturkalasets inledande dag ett stort tält tillsammans med Teatercentrum (TC), detta uppfört på Millenieplatsen, mittemot Bältespännarparken. Där bjöds besökarna på totalt sju programpunkter. Från DcV uppträdde Benedikte Esperi och Minna Wendin (Jannine Rivel teckentolkade Minnas framträdande). Evenemanget i tältet var välbesökt och program¬met var mycket uppskattat bland besökarna. Man beräknas ha nått en publik på totalt ca 1000 personer denna dag. DcV:s samarbete i och med Kulturkalaset med TC fortsätter under 2015.

Katapult
Under våren avslutades arbetet med det nationella projektet Katapult. Projektets syfte var att finna former för och att synliggöra och ta tillvara invandrade professionella musikers och dansares konst-närliga kompetens. Katapult för mångfald väst genomfördes under 1 feb 2013 -31 april 2014. DcV arbetade med projektet på individnivå – genom att stärka enskilda artister med utländsk bakgrund bjöds de möjlighet att mer ta för sig av de resurser som finns i den svenska kultursektorn. Detta genom att erbjuda den enskilda artisten fortbildning och rådgivning om hur det svenska kulturlivet fungerar. DcV erbjöd två irakiska dansare högfrekvent rådgivning (ca 15 timmar) samt produktionsrådgivning. Deltagarna fick hjälp att formulera presentationstexter och bidragsansökningar. Båda fick även ekonomiskt stöd för att genomföra publika framträdanden. En av dansarna kunde med hjälp av detta stöd skapa föreställningen Trinity tillsammans med en katapultdeltagare från Malmö. Denna har framförts på Viktoriateatern i Malmö samt på Folk- och världsmusikgalan i Umeå 2014. Den andra dansaren fick stöd att engagera 5 dansare för att utveckla en work in progress demonstration av sitt kommande verk Woman in Iraq. DcV gick in med 10 00kr i Katapultprojektet vilket motsvarade 1/3 av projektets kostnad.

Arrangörsnätverk & Utbudsdagar
Fokus i arrangörsutveckling är att bredda nätverket och att arbeta för att öka antalet nya dansarran-görer, samt att behålla befintliga arrangörer och samt att skapa hållbara nätverk.

Utbudsdagarna för Västra Götalandsregionen, En Scen Kväll, hölls på Brewhouse i mars och DcV fanns med och presenterade verksamheten samt höll i en workshop om att arrangera dans. Under detta evenemang samverkade, som tidigare år, med Teatercentrum och Musikcentrum.

DcV är en aktiv part för VGR och Göteborgs Stad när det arrangeras utbudsdagar, scenkonstkvällar och andra evenemang som riktas till arrangörer och där det finns möjlighet för våra medlemmar att presenterar sina dansproduktioner. Under hösten inleddes samtal med teaterföreningar i VGR om att arrangera dans. Arbetet med de som visade intresse kommer att fortsätta under 2015 på olika inspirations- och seminarie- och utbudsdagar.

Framtida medlemmar
För att nå framtida medlemmar bjöds Balettakademins avgångsklasser in till DcV under 2014. Diskussion togs även med Balettakademin om samarbete kring pedagoger för den Dagliga träningen, både vid DcV och vid Balettakademin. Samtal pågår och regelbundna möten hålls för att finna framtidens medlemmar, på Balettakademin och på andra yrkesutbildningar i Väst Sverige.

Nätverk & Mötesplatser
För att kunna skapa bra möjligheter för våra medlemmar är nätverkande och samarbeten och synlighet centrala ingredienser.
Samverkan: DcV samarbetar med GöteborgsOperan, Balettakademin, Kulturakademin Trappan och Dansforum. I termer av den dagliga träningen samverkar vi med dessa för att finna synergieffekter och för att kunna hålla nere kostnaderna avseende resor och logi för våra hitresande pedagoger, samt för att kunna attrahera pedagoger med inte bara en utan flera arbetsplatser. På så sätt kan vi erbjuda fler lektioner daglig träning och work shops.
Internationella residens, KID: En arbetsgrupp bestående av DcV, Konstnärsnämn¬den, Danskontoret, Dansbyrån, Göteborgs Dans- & teaterfestival samt Atalante har arbetat med att ta fram förslag till Internationella residens i Göteborg. Under 2014 valdes två danskonstnärer ut och DcV kommer stå värd för deras residens i Göteborg under våren 2015.
Kulturakademien Trappan: DcV sitter i ledningsgruppen för Kulturakademien Trappan, såsom sakkunnig inom dansområdet.
Representation: Via Danscentrums Riksorganisation finns DcV representerade i Dansalliansen, Dansens Hus samt i Svensk Scenkonst. Även i internationella nätverk så som Assitej, en europeisk barnte-atersammanslutning, samt IETM, ett europeiskt nätverk för scenkonst, finns DcV representerade.
Samarbeten och nätverk: Utöver detta samarbetar vi med Riksteatern Väst, GöteborgsOperan, VGR, Vara Konserthus i ett pilotprojekt om att öka förståelsen för dans som scenkonst.

Danscentrum Riks, DC
DC är den rikstäckande organisationen som DcV ingår i tillsammans med Danscentrum Norr, Stockholm och Syd. DC arbetar med övergripande na¬tionella frågor som kollektivavtal och kulturpolitiska frågor på nationell nivå. DcV är aktiv i riksorganisationens arbete. I styrelsen från västra regionen sitter Jeanette Langert (ledamot i riksstyrelsen). DcV:s verksamhetschef medverkar delvis adjungerad på styrelsemöten och gemensamt med Jeanette Langert i arbetsgrupper. Efter årsmötet 2014 blev även verksamhetsledarna adjungerade till styrelsemöten.

ORGANISATION
Styrelse 2014
Ordförande: Jeanette Langert
Viceordförande: Jan Svensson
Övriga ledamöter: Pia Nordin, Frej von Fräähsen, Gun Lund, Cecilia Suhaid Gustafsson, Harald Tjelle, Martina Ivanovski
Suppleanter: Marie Svensson, Karolin Ankarkrona,

Kansli
Birgit Berndt 1/1 – 31/3 100%
Tora Börjesson 1/1 – 18/6 60-80%
Anne Lindblad 1/6 – 30/11 100%
Alexandra Diamand 1/9 – 31/12 50% förutom 60% i dec
Jan-Ove Brehme 1/1 – 31/12 Timanställd ca 20%

Göteborg, 9 april 2015
Jeanette Langert (ordförande)
Jan Svensson (viceordförande)
Pia Nordin
Frej Tiljander
Gun Lund
Cecilia Suhaid Gustafsson
Harald Tjelle
Martina Ivanovski

Danscentrum Väst Ärlegatan 3 414 57 Göteborg
031-14 01 28 // vast@danscentrum.se // www.dcvast.se