Utbildning: Internationell scenkonst

En utbildning för koreografer, regissörer och producenter m.fl. som vill utveckla sin kompetens med kunskaper i internationellt arbete och utbyte.
Antal studieplatser: ca 6
Magister (1 år heltid).
Ansökan ska vara inne i april. Länk till utbildningen.

Syfte och mål

Programmet syftar till att ge dig kunskap och orientering om möjligheter och utmaningar som internationell scenkonst står inför i ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv.

Under utbildningen arbetar du undersökande, reflekterande och skrivande – inget praktiskt producerande ingår. Studierna består dels av föreläsningar och seminarier, dels av olika research- och skrivuppgifter som ska lösas individuellt eller i grupp under handledning. Under delar av utbildningen arbetar du självständigt med handledda uppgifter och övningar. Utbildningen avslutas med ett längre undersökande arbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till regissörer, koreografer och producenter m.fl. vars ambition är att utveckla sin kunskapsnivå vad gäller scenkonstproduktion med inriktning på internationellt arbete och utbyte. Du får gärna behärska fler språk än svenska och engelska, men detta är inget krav.

Innehåll och upplägg

Tre kurser löper parallellt under de båda terminerna.

  1. I kursen Internationell scenkonst i ett omvärldsperspektiv undersöker vi vår omvärld i Norden, Europa och i övriga världen. Du får bland annat besöka finansiella, kulturpolitiska och arrangerande aktörer samt analysera hur olika, både nationella och internationella, organisationer och nätverk är uppbyggda och agerar.
  2. Kursen Scenkonstprojekt i en internationell miljö ger dig en introduktion till och verktyg för att driva ett scenkonstprojekt i en internationell miljö. Kursen behandlar ämnen såsom organisering, marknadsplan, finansiering, anslag, avtal och kontrakt men även ledarskap ur ett internationellt perspektiv. Kursen innehåller också en inblick i vad olika former av scenkonst har för speciella behov i ett internationellt projekt.
  3. Kursen Kunskapsreflektion ger dig en introduktion till och verktyg för att diskutera och skriva om konstnärliga processer och kunna formulera dig om det egna arbetet.

Examensarbete

Dina kunskaper från de tre kurserna använder du sedan i det avslutande examensarbetet som består av ett omfattande dokument som innehåller aspekter ur ett internationellt perspektiv.

Examensarbetet kan innehålla utarbetande av ett eget internationellt projekt, research och fallstudier hos organisationer som arbetar med internationell scenkonst eller litteraturstudier.

Undervisning och handledning genomförs av lärare på Stockholms dramatiska högskola/Stockholms konstnärliga högskola, gäster och praktiker med anknytning till olika delar av scenkonstområdet och med erfarenhet av internationellt arbete.

Urval

Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av ett cv, ett personligt brev och en konstnärlig frågeställning, projekt eller forskningsfråga inom området internationell scenkonst som du vill undersöka. I det personliga brevet motiverar du varför du söker utbildningen. I ett andra urvalssteg sker intervjuer.

Behörighet

För att vara behörig till denna utbildning behöver du uppfylla samtliga krav på såväl grundläggande som särskild behörighet såsom de formulerats i programmets utbildningsplan. Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå är en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Om du inte uppfyller det formella behörighetskravet på grundläggande behörighet kan du ansöka om validering av reell kompetens. Läs mer om detta i nästa stycke.

Har du inte en examen på grundnivå?

Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, eftergymnasial utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för denna utbildning är: Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet relevant reell kompetens.
Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.
Engelska 5 eller motsvarande.

Om du saknar gymnasiebetyg i engelska kan du ta ett språktest för att visa att du är behörig i engelska. Det finns även andra sätt att visa behörighet i engelska.

Så här söker du

Du söker via vårt webbaserade ansökningssystem genom att klicka på den rosa knappen här till höger. Samtliga ansökningshandlingar ska laddas upp i det elektroniska ansökningssystemet. Vi tar inte emot ansökningshandlingar med vanlig post eller via e-post. Alla intyg ska vara undertecknade och alla kopior vidimerade. Alla sidor i ett dokument ska vara bifogade och läsliga.

Gör så här när du har kommit in i systemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-post.
  2. Ange personuppgifter.
  3. Gå igenom ansökningsformuläret och bifoga följande dokument:

-ladda upp ditt examensbevis som styrker att du har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ett examensbevis som styrker att du har en konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade. Om du inte har en sådan examen ska du i stället ladda upp en ansökan om validering av reell kompetens. Du ska även ladda upp undertecknade intyg som styrker dina meriter enligt valideringskriterierna. Använd helst pdf. Alla kopior ska vara vidimerade.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande.

-ladda upp ditt gymnasiebetyg eller motsvarande som styrker att du har godkänt i Engelska 5 eller motsvarande.

-ladda upp ditt CV. Använd helst pdf.

-ladda upp ett personligt brev där du beskriver varför du söker utbildningen. Skriv direkt i ansökningsformuläret eller ladda upp en textfil, en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

-ladda upp en beskrivning av en konstnärlig frågeställning, projekt eller forskningsfråga inom området internationell scenkonst som du vill undersöka. Max en A4 (ca 4 000 tecken), helst i pdf-format.

Betyg och intyg

Betyg och intyg för studier på gymnasienivå lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas.

För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling samt översättning av auktoriserad översättare skickas med.

Betyg, intyg och Diploma Supplement från universitetsstudier som är utfärdade på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Intyg som bifogas ansökan om validering av reell kompetens, dvs. styrker relevant yrkeserfarenhet och eftergymnasial utbildning (ej universitetsstudier) och är skrivna på andra språk än svenska, engelska, franska, tyska, danska och norska måste översättas till antingen svenska, engelska, franska eller tyska av auktoriserad översättare.

Bekräftelse på din ansökan

När du har skickat iväg din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett. Om du inte får ett sådant mejl kolla i första hand ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet (e-post: post@mynetwork.se alternativt 0520-580050). Vid byte av mejladress är det din skyldighet att se till att vi får rätt mejladress till dig.

Vad händer sen?

Alla får, via mejl till den mejladress som angetts i ansökningssystemet, besked om de går vidare eller inte. Urvalsprocessens andra steg – intervjuer – äger rum den 9 och 10 maj.

Anmälnings- och studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning krävs för studenter från länder utanför EU/EES. Anmälningsavgiften är 900 SEK. Studieavgiften för Internationell scenkonst är 546 000 SEK.

Du som är svensk medborgare eller medborgare i ett land inom EU, EES eller Schweiz behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Du som kommer från tredjeland och är avgiftsskyldig kan ansöka om stipendium som täcker hela studieavgiften för detta program. Du söker genom att mejla sara.sigsjo@uniarts.se.