Verksamhetsberättelse – Danscentrum Väst 2015

Danscentrum Väst är den samlande kraften och organisationen för det fria och det frilansande professionella danslivet i Västra Götaland.

Bakgrund

Danscentrum Väst (DcV) etablerades 1992 med säte i Göteborg och är en del av den rikstäckande organisationen Danscentrum (DC) som består av fyra regionala centrumbildningar för professionella dansare och koreografer som arbetar med samtida danskonst i Sverige.

Danscentrum arbetar ur ett nationellt perspektiv tillsammans med de regionala organisationerna inom ramen för strategin för att stärka den professionella dansen som antagits av Kulturrådet samt för att främja ökad spridning av dans som konstart och skapa goda produktionsvillor för danskonsten i Sverige.

Danscentrum är arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom den fria danskonsten och har slutit kollektivavtal med Teaterförbundet. Danscentrum erhåller även ett arbetsförmedlande verksamhetsbidrag från Kulturrådet som delegeras till de regionala organisationerna.

DcV erbjuder sina medlemmar följande:
● Daglig träning i balett, jazz och nutida dans.
● Subventionerad studiotid för produktion av nya föreställningar och repetitioner av repertoar.
● Fortbildning genom workshops m.m.
● Rådgivning om marknadsföring för att nå potentiella arrangörer samt för ansökningar om stöd för konstnärligt arbete.
● Förmedling av information om auditions, arbetstillfällen, stipendier, residens och utbildningstillfällen som andra parter erbjuder.
● Förmedling av information om medlemmarnas produktioner till arrangörer genom utbudsdagar samt DcV:s hemsida.
● En organisation som arbetar för förbättringar för yrkesverksamma dansare och koreografer genom dialog och samarbete lokalt, regionalt och nationellt rörande kulturpolitiska och fackliga frågor.
Rådgivning för juridiska medlemmar om arbetsgivarefrågor inom ramen för det kollektivavtal som tecknats för dem av Danscentrum med Teaterförbundet samt det serviceavtal som tecknats med Svensk Scenkonst
● En mötesplats för yrkesverksamma dansare

DcV är via Danscentrum delägare i Dansalliansen och en av stiftarna till Dansens Hus. DcV representerar sina medlemmar i ledningsgruppen för Kulturakademin Trappan och gentemot de parter som arbetar med dansfältet i Västra Götaland.

Danscentrum Västs verksamhet

DcV planerar och driver sin verksamhet utifrån stadgarna för DC och DcV samt uppdragsformuleringar från Kulturrådet gällande verksamhetsbidrag till centrumbildningar samt riktlinjer till arrangörer för daglig träning för utövare inom scenkonstområdet. Därtill kommer riktlinjerna för DcV:s kulturpolitiska uppdrag från Västra Götalandsregionen.

Danscentrums och Danscentrum Västs respektive årsmöten fattar beslut om prioriteringar i verksamheten och projekt som skall genomföras.

DcV har en dansstudio och sitt kansli på Ärlegården i Göteborg. Här sker medlemmarnas dagliga träning. Det är en viktig daglig mötesplats där mycket informationsutbyte sker och kansliet uppdateras kontinuerligt om arbetssituationen för våra medlemmar.

Nedan följer en beskrivning av föreningens verksamhet 2015:

Daglig träning

Daglig träning är grundläggande för att medlemmarna ska kunna behålla och utveckla sina färdigheter samt är en av förutsättningarna för frilansande dansares möjligheter att konkurrera på den svenska och den internationella arbetsmarknaden.

DcV tillhandahöll därför daglig träning vid sju tillfällen per vecka: tre balettklasser och fyra klasser som växelvis är jazz och nutida dans. Vårterminen var 18 veckor från v. 4 till och med v. 22 (uppehåll v. 7) höstterminen 16 veckor från v. 35 till med v. 51 (uppehåll v. 44). Sommaruppehållet varade 12 veckor: v. 23 till v. 34.

En referensgrupp av medlemmar tar fram förslag på pedagoger för den dagliga träningen. Daglig träningsgruppen hade för 2015 en budget på 370 000 kr och skötte planering och kontakter med pedagoger utifrån denna ekonomiska ram. Kontraktsskrivning och administration genomfördes av Alexandra Diamand på kansliet. Daglig träningsgruppen bestod 2015 av: Pia Nordin, Karolin Ankarcrona, Martina Ivanovski, Lisa Agby, Freï von Fräähsen zu Lorenzburg och Lee Brummer.

De korta terminerna och det långa sommaruppehållet är inte något som är önskvärt för professionella dansare som behöver daglig träning under större delen av året. Det finns därför både ett stort behov av förlängda terminer och ett ökat antal klasser per vecka.

Subventionerade studios för konstnärligt skapande

Tillgång till studios för skapande av nya föreställningar och repetitioner av befintliga verk till subventionerade priser är en förutsättning för att frilansande dansare och koreografer skall kunna vara yrkesverksamma och tillhandahålla samhället konstnärligt kvalitativa dansverk.

DcV hade till under 2015 två dansstudios i Göteborg: Ärlegården och Studio Oscar. I november lämnade DcV Studio Oscar eftersom föreningen inte hade ekonomiska möjligheter att klara de ökade hyreskraven. Det innebar ett omfattande arbete att återställda lokalen som varit dansstudio i 12 år till en tom lokal. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad beviljade extra studio stöd för hyra och kostnader för återställande av lokalen.

Befintliga inventarier såldes till medlemmar och aktörer inom kultursektorn och ljudutrustning och några lampor transporterades till Ärlegården för att bli stommen i en teknikpool för utlåning till medlemmar.

För att Danscentrum Väst i största möjliga mån skulle kunna erbjuda sina medlemmar daglig träning och studio för repetitioner och skapande av nya beslutade styrelsen om nya prioriteringar för användandet av Ärlegården. De nya prioriteringarna innebar att personer eller organisationer som hyrt Ärlegården för avgiftsbelagda aktiviteter inte längre kan göra denna typ av bokningar och att stödmedlemmar inte länge kan boka DcV:s studio för eget arbete. Uthyrningsverksamhet upphörde från och med den 11 januari 2016 med två undantag fram till sommaren 2016 då även de uthyrningarna avslutas.

Från och med december 2015 hade DcV bara en studio att erbjuda sina medlemmar och arbetet med att hitta en eller flera ersättningsstudios inleddes eftersom Ärlegårdens studio inte räcker till för de behov medlemmarna har av studiotid.

Arbetsförmedlande verksamhet

Utifrån vår branschspecifika kunskap arbetade DcV med information om och förmedling av arbetstillfällen.

DcV presenterade produktioner som medlemmar erbjuder via vår hemsida. Det gör att den som söker dansföreställningar själv kan se en del av det utbud som finns bland våra medlemmar.

Personer som söker dansare hör kontinuerligt av sig till danscentrum som informerar våra medlemmar om de arbetstillfällen det gäller.

DcV spred kontinuerligt information om auditions samt arbetsförmedlande information via vår hemsidas medlems-sidor, via månatliga nyhetsbrev, Facebook-sida och en stor anslagstavla på Ärlegården.

DcV var medarrangörer för utbudsdagar (som beskrivs under rubriken projekt) och arbetar för att skapa strukturella förbättringar som medför fler uppdrag för våra medlemmar.

Genom sitt samarbete med stödstrukturen för nyföretagande (bland annat Coompanion) kunde DcV erbjuda medlemmar som ville starta eget företag eller skapa alternativa plattformar för danskonstproduktion möjligheter till rådgivning.

Kompetensutveckling för medlemmar

DcV har en representant i Kulturakademin Trappans ledningsgrupp och ingår därigenom i framtagandet av kurser som ”Trappan” arrangerar. DcV förmedlar sedan information om aktuella kurser och workshops till sina medlemmar.

En av kurserna genomfördes i samarbete mellan Dansalliansen, Kulturakademin Trappan och DcV: ”The Present Moment – Dansworkshop för dansare och koreografer” med Nina Dipla. Workshopen ägde rum i Studio Oscar och hade 7 deltagare (26-30 maj).

DcV arrangerade även en workshop i egen regi med dansaren och koreografen Helena Franzén, ”The Duo Experience” som innebar ett fördjupande arbete kring komposition och struktur i duoarbete. Workshopen ägde rum i Studio Oscar och hade 10 deltagare (13-15 mars).

Göteborgs Dans & Teater Festival arrangerade en workshop med Claudia Dias i Real Time Composition (4-6/11) i samband med Claudia Dias KID-residens i Studio Oscar som hade 8 deltagare.

Kulturpolitiskt arbete

DcV engagerade sig som remissinstans i arbetet med Västra Götalands regionens Kulturplan för 2016-2019 och deltog i möten som arrangerades kring den nya kulturplanen.

Arrangemang för medlemmar

DcV arrangerade under året tre tillfällen för medlemmar:

16/6 Medlemskväll med sommarfix
Under medlemskvällen blev DcVs badrum ommålat och lokalerna städade så att Ärlegården blev riktigt ren inför sommaren. Kvällen avslutades med en trevlig middag.

28/9 En dag för medlemmar: Möt Kultur i Väst, Danskonsulenterna, Göteborgs kulturförvaltning samt Västra Götalandsregionens kulturutvecklare

DcV arrangerade ett tillfälle för medlemmarna att träffa danskonsulenter och dansutvecklare från Götborgs Stad och Västra Götalandsregionen för att få information och kunna fråga kring Kulturterminen, Dansbanan, Verksamhets- och projektstöd, Scenkonstdagar, Kulturkatalogen, Stipendier, Residens och den nya Kulturplanen.

Medverkande: Luisa Denward, Danskonsulent Göteborgs Kulturförvaltning och Mia Björklund, Barnkulturkonsulent Göteborgs Kulturförvaltning. Eyrun Thorhallsdottir, Anna Åkerström och Tina Andersson. Danskonsulenter Kultur i Väst Myriam Mazzoni. Utredare inom scenkonst på Kulturstöd, Göteborgs Kulturförvaltning Eira Högforsen. Regionutvecklare Kultur, Västra Götalandsregionen

1/12
Självständig och fri? Inbjudan till samtal om frilanslivet kl. 10:00-11.30.

Nilla Björkman bjöd i samarbete med DcV in till ett samtal om hur vardagen och arbetssituationen ser ut för dansare. En grund fråga var vad Danscentrums medlemmar kan göra för att förändra den situation de är i idag? Anders T Carlsson, vikarierande verksamhetsledare för Danscentrum Väst medverkade. Det kom bara en medlem.

Uthyrning av utrustning till medlemmar

Danscentrum hade under 2015 dansmattor som hyrdes ut vid nio tillfällen och en projektor som hyrdes ut två gånger.

PROJEKT

De arrangemang som äger rum under en eller några få dagar och som inte är en del av den dagliga verksamheten beskrivs som projekt. De genomförs ofta i samarbete med och samfinansieras av flera parter men medför en kostnad för DcV i form av arbetstid och i mindre utsträckning i likvid medfinansiering. Premiärpaket – produktionsstöd för medlemmar DcV beviljade 2015 fyra produktioner som gjordes av medlemmar stöd för arbetet inför premiär och nypremiär. Premiärpaketen innebar ett stöd på 5000 kr för arbetstid och materialinköp samt 40 timmars fri studiotid (värde 1600kr). Under vårterminen beviljades två produktioner stöd: Skapet Scenkonst Till Rydal och Mireille Le Blanc Paketet, under hösten beviljades ytterligare två produktioner stöd: Trivselteatern Att flytta och Stella Polaris Dance A secret journey.

Syftet är att underlätta produktionsarbetet och på så vis stimulera fler arbetstillfällen för våra medlemmar.

Skapet Scenkonsts prokutktion Till Rydal spelades under våren på Rydals museum till slutsålda hus. Trivselteatern Att flytta och Stella Polaris Dance A secret journey har inte haft premiär i skrivande stund. Mireille Le Blanc har tillsammans med Martin Bröns och Maria Fräki fördigställt produktionen Paketet som bland annat ska spela på Musikens Hus.

Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram (KID)

DcV:s internationella kontakter är viktiga för arbetet med att utveckla danskonsten och våra medlemmars kompetens och möjlighet till internationella uppdrag och turnéer. Under 2015 var det Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram för danskonstnärer som var det sätt som DcV bedrev sitt internationella arbete. Programmet är en följd av Konstnärsnämndens regeringsuppdrag att internationalisera dansen, med syftet att vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform, och att ge dem ökade möjligheter till långsiktiga, internationella kontakter.

Planeringen görs av en residensgrupp som består av olika aktörer från dansfältet: Danscentrum Väst, Dansbyrån, Atalante, Göteborgs Dans och Teater Festival, Skogen och Danskonsulenterna på Kultur i Väst. Residensgruppen väljer konstnärer i samarbete med Internationella Dansprogrammet. Vi skräddarsyr sedan de internationella koreografvistelserna beroende på vem/vilka som kommer och arrangerar bland annat lokal, boende, möten, samtal och workshops.

Residensprogrammet omfattar resa, boende, studiotid samt ett skattefritt stipendium som är inriktat på research och utveckling samt att ge goda förutsättningar för internationella koreografer att arbeta i Göteborg. Finansiering: Konstnärsnämnden finansierar resa, stipendium och mindre materialkostnader för residenset. Kultur i Väst bidrar med kostnaderna för boende. DcV står för studiokostnaden för de residens som DcV är värd för.

Under 2015 var DcV värd för ett KID-residens med Carlos Osatinsky och Fernando Nicolás Pelliccioli (Tyskland/Argentina). De arbetade i Studio Oscar 30 mars till 12 april. För att skapa möten med den lokala dansscenen arrangerades på kvällen den 9 april ett konstnärssamtal med Carlos och Fernande och Frej von Fräähsen zu Lorenzburg som moderator. Sex lokala dansare samt representanter från KID-gruppen kom till samtalet som genomfördes i Studio Oscar. Samma dag arrangerades en lunch med de gästande konstnärerna och KID-gruppen i Göteborg.

DcV samarbetade även med Göteborgs Dans & Teater Festival för att möjliggöra det residens de var värdar för med Cláudia Dias (Portugal) och Pablo Fidalgo Lareo. De arbetade i Studio Oscar 2-23 november. Den 20/11 genomföres en work-in-process visning med efterföljande samtal av det som ska bli verket Seven Years Seven Pieces i Studio Oskar. Sarah Melin var moderator. Göteborgs Dans & Teater Festival arrangerade även en workshop med Claudia Dias i Real Time Composition (4-6/11) i Studio Oscar där medlemmar från DcV deltog.

Ett utökat internationellt arbete skulle kunna tillföra DcV ny värdefull kunskap och kontakter som kan bidra till att stärka medlemmarnas möjligheter att vara yrkesverksamma i Sverige och internationellt.

Dansens dag

Dansens dag är en temadag som firas årligen den 29 april. Den internationella dansdagen etablerades 1982 av International Dance Committee, ITI-UNESCO. Initiativet till att fira dansens dag i Sverige togs av Svensk Danskommitté inför Kulturhuvudstadsåret 1998. Sedan dess är Dansens dag den 29 april en årligen återkommande manifestation för att ge dansen särskild uppmärksamhet.

Dansens Dag 2015 genomfördes i samarbete mellan Danscentrum Väst och Högskolan för Scen och Musik.

Program på Högskolan för Scen och Musik
Redan 28/4 uppmärksammads Dansens Dag på Artisten, HSM
28/4 och 29/4 28/4 kl 12:00-13:00 presenteras KONVERSATIONER. En gestaltning med det improviserade samtalet mellan tre dansare på innergården vid Högskolan för Scen och Musiks café. Av och med Anna Bergström, Ina Dokmo och Benedikte Esperi
29/4 kl 8-18: Digitala tekniker möter dans – Dansfilmer i den offentliga miljön på HSM. Av/med: Veera Suvola Grimberg, Ami Skånberg Dahlstedt, Minna Elif Wendin & Jan Rådvik, Benedikte Esperi, Meritxell Aumedes och TIR: Nina Jeppsson & Indra Linderoth.

DcV firade Dansens Dag den 29 april på Ärlegården med öppet hus och program:
15:50-16:00 Performance Stentid. Improvisation på Mariaplan under ledning av Christian Hüls. Dansare: Carine Cassia, Linda Krogerus och Christian Hüls
16-17 Mingel: Möt Danscentrum Väst! Representanter ur Danscentrum Västs styrelse och personal inviger kvällen på Ärlegården.
17:00 Mireille Leblanc visar ett utsnitt ur sin Den osynliga scenen. Dansare: Brittanie Brown. I ett efterföljande samtal berättar Mireille om sin produktion som fick DcVs Premiärpaket.
17:30 Stella Polaris framträder med Secret Journey. Dansare: Micaela Jacobsson, Tina A Rönneberg, Sabina Hammad och Joanna Asia Domanska.
18:00 Skapet presenterar en kortfilm från sin produktion Till Rydal. I ett efterföljande samtal berättade de om sin produktion, som fått DcVs Premiärpaket. Medverkande: Hanna Sundelius, Mika Mörner, Sanne Skjervik och Ragnhild Lennblad.
18:30 Ami Skånberg Dahlstedt med deltagare bjuder på en öppen lektion i japansk dans som avslutas i procession ner till Mariaplan
Därtill visades dansfilmer under kvällen.

Dans- & teatertältet på Göteborgs Kulturkalas

Under Kulturkalaset arrangerade Danscentrum Väst, Teatercentrum Väst och Riksteatern Väst Dans & Teatertältet under en dag (11/8). Syftet var att presentera DcVs medlemmars arbete för en bred publik samt kulturombud som är intresserade av medlemmarnas föreställningar. DcV ville även nå ut brett med information DcV:s verksamhet för att nå nya målgrupper.

Fyra dansverk skapade av DcV medlemmar visades:
Att flytta. En dansteater av och med Martina Ivanovski och Louise Smedlund
A walk in the park. Ett neoklassiskt dansverk av och med Tina A Rönneberg och Louise Lind
I invite you. Ett solodansframträdande av och med Anna Bergström
Konversationer. En gestaltning med det improviserade samtalet mellan tre dansare: Benedikte Esperi, Anna Bergström och Ina Dokmo

Hela programmet nås via denna länk: http://dcvast.se/kulturkalaset-2015/

Finansiering: Kulturkalaset lånade utan kostnad ut ett tält med en mindre scen och grundläggande ljus och ljudutrustning. Utöver har Göteborgs Stad finansierat programmet via Pronto-projektstöd och Göteborg & Co. DcV ansvarade för ansökan och administrationen av projektet 2015.

Utbudsdagar som DcV medarrangerar

DcV var medarrangörer för utbudsdagar i Göteborg och Vara och eftersom arbetet innehåller flera samarbetspartner och genomförs under en eller två dagar definieras detta som projekt.

Utbudsdagarna arrangeras för att skapa arbetstillfällen för våra medlemmar och göra deras föreställningar tillgängliga för kommunala och regionala kulturombud samt Riksteaterns föreningar. DcV informerar även om sin egen verksamhet för att arrangörer skall veta att DcV förmedlar information om våra medlemmars produktioner.

Riksteatern Västs Scenkonstdagar 2015
Riksteatern Väst arrangerade (27-28 feb) scenkonstdagar på Vara Konserthus. Under Scenkonstdagarna samlades riksteaterföreningar och andra arrangörer i Västra Götaland och närliggande län för att se aktuellt utbud inför kommande repertoarläggning.

DcV Väst medfinansierade och medverkade under lördagen och deltog då även i Riksteatern Västs dansnätverksmöte.

DcVs medlemmar var representerade i utbudsdagen med utdrag (15 min) ur två föreställningar: Stella Polaris Dance med Secret Journey. Art of Spectra medverkade med Fragment.

Scenkonstdagarna barn och unga 2015
Kultur i Väst arrangerade (10-11 mars) Scenkonstdagarna barn och unga på Regionteater Väst i Uddevalla. DcV Väst medfinansierade och informerade om tillgängliga produktioner och föreningens förmedlingsverksamhet.
Medverkande dansföreställningar där DcVs medlemmar medverkade: Embla dans & teater: I min värld, Big Wind: Knack-Knack, Gilda Stillbäck: Vem är starkast?

Utbudsdag för Göteborgs Stad: En Scen kväll
Under två dagar (30/9 & 1/10) presenterades ett urval av föreställningar ur Göteborgs stads utbudskatalog, Kulturterminen, för kommunala och regionala kulturombud som köper in och arrangerar program för barn och unga. Det är en värdefull mötesplats för producenter och arrangörer.

En Scen kväll arrangerades av Göteborgs Stad i samarbete med Danscentrum Väst, Teatercentrum Väst, Musikcentrum Väst, Kultur i Väst och Göteborgs Universitet och genomfördes på Artisten. Finansiering: DcV:s arbetstid finansieras via DcV:s verksamhetsstöd. Övriga kostnader bekostas av Göteborgs Stad eller andra samarbetspartners.

Medverkande dansföreställningar där DcVs medlemmar medverkade: Embla dans & teater visade utdrag ur två föreställningar: I min värld och Bokronden, Mireille (Leblanc), Martin och Maria med föreställningen Paketet, Skapet Scenkonst – Din hand och Emc2 Transmission.

Kommunikation och marknadsföring

DcV byggde en helt ny hemsida under 2015 som har utökade och nya funktioner, bland annat två nya sidor som enbart är tillgängliga för medlemmar: ”Auditions & Arbete” samt 9 ”Stipendier, Bidrag & Residens”. Sidorna uppdateras kontinuerligt. Det skapades även en ny ”Aktuellt” sida som är tillgänglig för alla, på denna postas all annan information som rör dansvärlden. Den nya hemsidan innebar en stor förbättring på många sätt. Nytt marknadsföringsmaterial togs fram under året: Beach-flagga, flyers om DcV och Studio Oscar.

Policyarbete

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor behandlas regelbundet på Danscentrums möten.

DcVs styrelse fattade 2015 beslut om att köpa miljövänliga produkter och KRAV märkta livsmedel. Sedan tidigare har vi Bra Miljöval el.

Finansiering av verksamheten

Danscentrum Västs finansiering och därmed resurser för att förverkliga sitt uppdrag har under en längre tid urholkats. Stödet från Kulturrådet har legat på samma nivå minst fyra år, stödet från Västra Götalandsregionen har legat på samma nivå sedan 2007 och sänktes inför 2016 med 50 000 kr till 500 000 kr. De kulturpolitiskt beslutade villkoren för vår verksamhet har därutöver försämrats till följd av inflation och kostnadsökningar.

För att kunna bedriva DcVs kärnverksamheten ansöktes om utökat stöd från Kulturrådet för 2016 både gällande stödet för centrumbildningar och gällande stödet för daglig träning. DcV behöver och ansökte om en förstärkning om 350 000 kr i stöd jämfört med 2015. Kulturrådet beviljade inte något utökat stöd. Västra Götalands Regionen har tillsatt en utredning om stödet till centrumbildningarna efter att DcV och andra gjort skrivelser om det ohållbara i situationen.

Medlemmar

2015 hade DcV 126 medlemmar med följande fördelning:

108 enskilda medlemmar
4 juridiska medlemmar
14 stödmedlemmar

Medlemsavgifter 2015

Medlemsavgifter per kalenderår.
Individuellt medlemskap: 350 kr
Juridiskt medlemskap: 1500 kr
Stödmedlem: 300 kr

Styrelse för Danscentrum Väst 2015

Danscentrum Väst håll årsmöte 20 april och då avtackades: Cecilia Suhaid Gustafsson, Frej von Fräähsen, Gun Lund, Harald Tjelle och Marie Svensson från styrelsen till ny styrelse valdes följande personer:

Ordförande
Jeanette Langert

Vice ordförande
Jan Svensson

Ledamöter
Pia Nordin
Karolin Ankarcrona
Martina Ivanovski
Birgitta Stålnert
Mattias Kästel
Mike Gamble (valdes in med deltog aldrig pga flytt. Gunilla Jansson ersatte Mike.)

Suppleanter
Gunilla Jansson
Love Hellgren

Personal

Verksamhetsledare
Helena Granstedt Löfman (50% 1/1-31/3, 60% 1/4-31/8 och 75% 1/9-9/10) Föräldraledig: 12/10 2015 – 30/9 2016

Vikarierande verksamhetsledare
Anders T Carlsson (75% 6/10- 31/12)

Administratör & informatör
Alexandra Diamand (50% 1/1-31/3 och 75% 1/4-31/12)

Ekonom
Jan-Ove Brehme (timanställd 1/1-31/12)

Lokalvårdare
Javier Blasco (timanställd varierande antal timmar ca 2-4 per vecka 1/1-3/11)
Marçal Morell (timanställd varierande antal timmar ca 2-4 per vecka 19/11-31/12)

Kompetensutveckling för DcVs personal 2015
Alexandra Diamand deltog i kursen Att producera egna trycksaker med Thorbjörn Magnusson som lärare för Kulturakademin Trappan (30 timmar: fem tillfällen a 6 timmar). Kursen gav grundläggande teoretiska kunskaper i visuell kommunikation och grafisk formgivning och praktiska kunskaper i Photoshop och InDesign för att kunna producera egna trycksaker som visitkort, flyers, posters, foldrar och enklare broschyrer.

Helena Löfman deltog i Föreläsningsdag om trygghetssystem. En föreläsningsdag om de trygghetssystem som gäller för fria utövare inom teater, dans och musik. Med Lars Åström, Helene Bergstedt, Lollo Moberg, Lena Gustafsson för Kulturakademin Trappan (5,5 timmar vid ett tillfälle). Lars Åström, Förhandlingschef Teaterförbundet för Scen och Film informerade om kollektivavtalet mellan centrumbildningarna och Teaterförbundet. Helene Bergstedt, VD Trygghetsrådet TRS kommer att berättade om vilket stöd arbetsgivare och arbetstagare har tillgång till genom Omställningsavtalet TRS. Lollo Moberg, Verksamhetsledare för Danscentrum och Lena Gustafsson, Verksamhetsledare för Teatercentrum talade om avtals- och arbetsgivarfrågor på det fria professionella scenkonstområdet. En av centrumbildningarnas uppgifter är att stödja sina medlemmar i arbetsgivarfrågor, t.ex. om kollektivavtal, pensioner, anställningsformer, sjukfrånvaro, försäkringar osv. Under eftermiddagen gick Lollo och Lena igenom vad det innebär att ha arbetsgivaransvar, vilka kollektivavtal som finns på det fria scenkonstområdet, organisationsformer för en juridisk person m.m.