Textival textvandring under GIBCA extended’s invigning

Text­vand­ring / Anna Fock / Lisa Lar­s­dot­ter Peters­son / Afrah Nas­ser / Nor­diska Folkhögskolan

9 sep­tem­ber /// Kastell­ga­tan till Kons­te­pi­de­min /// 18.00–19.00

Med­ver­kande:

Afrah Nas­ser.
Jour­na­list och blog­gare som i år ran­ka­des som num­mer 15 på lis­tan över “the most power­ful Arab under 40” i den Dubai-baserade tid­ningen Ara­bian Busi­ness. Afrah är upp­vuxen i Yemen och base­rad i Sve­rige sedan 2011, grun­dare till Yemeni Salon orga­ni­za­tion och fick Dawit Isaak-priset 2014. Tex­terna och arbe­tet Afrah skri­ver och gör rör sig främst inom spekt­rat mänsk­liga rät­tig­he­ter.
Här läser Afrah tex­ten ‘war and swea­ring’ — om en reak­tion på när kri­get i Yemen startade.

And that’s how we try to stay fuc­king sane in this war. Basi­cally, the situ­a­tion is so unbea­rable that only swea­ring gives you some ease”

Den 9 sep­tem­ber står Afrah på semi­na­ri­e­ga­tan.
Mer om och från Arfah här.

Anna Fock.
För­fat­tare till pri­sade roma­nen Abso­lut Noll och aktu­ell med nya ver­ket Cir­kus Smuts. Läs mer om Anna Fock här.

Den 9 sep­tem­ber står Anna i kors­ningen Kastellgatan/Risåsgatan.
Läs mer om Anna här.

Lisa Lar­s­dot­ter Peters­son.
“rörelse, röst och skönj­bara ord på vägen mel­lan där och här”
Lisa är scen– och bild­konst­när samt ini­ti­a­tiv­ta­gare till VARIA Impro­vi­sa­tions­fes­ti­val som tar del i GIBCA Exten­ded under november.

Den 9 sep­tem­ber står Lisa i hör­net sveagatan/nordensköldsgatan, pre­cis innan sve­a­plan.
Läs mer om Lisa här.

Nor­diska Folk­hög­sko­lan – Tec­ken­språks­ut­bild­ningen och skrivar­kur­sen Text & Bild
Tex­terna som fram­förs den 9 sep­tem­ber är skrivna av Simon Anders­son, Ali­cia Dahl, Linda Dahlsten, Malin Pio, Malin Sun­din och Mar­kus Vik. Tex­terna upp­förs av Andrea Anders­son, Anna Karin Ber­tils­son, Camilla Claes­son, Pet­ter Flem­berg, Eli­za­beth Grön­berg, Isa­belle Lund­berg, Lena Nord­kvist, Hanna Nordqvist, Bac­ke­lin Frida Lund­berg, Han­nah Dich­ter och Frida Nils­son hand­ledda av Vega Ran­stam, tec­ken­språksar­tist och Malin Bengt­son. Alex­an­der Zuniga Diaz kom­par fram­fö­ran­det på gitarr. Nor­diska Folk­hög­sko­lan lig­ger i Kungälv och ger bland annat kur­ser och utbild­ning i skå­de­spe­leri, vis­konst, jour­na­li­stik och fotografi.

Nor­diska Folk­hög­sko­lans med­ver­kande står pre­cis innan du kom­mer fram till Konstepidemin

Läs mer om sko­lan här.

Prak­tiskt:

Vand­ringen går Kastellgatan-Majorsgatan-Sveagatan-Nordenskiöldsgatan/Sveaplan-Seminariegatan-Konstepidemin

Alla med­ver­kande kom­mer att vara på sin respek­tive plats kl. 18–19 och ni går rut­ten när ni vill, så många gånger ni vill. Om ni vill gå gemen­samt: hör av er till stina@textival.se senast 8 sep­tem­ber så ska­par vi en grupp.

Pro­gram­met görs i sam­band med GIBCA Exten­deds öpp­nings­ar­range­mang som det finns mer info om här.

GIBCA-Extended-logo-svart