Stipendieutlysning – Carina Ari stipendium 2016

Stiftelsen Carina Aris Minnesfond ger stipendier för ”främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer”. Stipendier utdelas efter ansökan eller på förslag av institution eller enskild person.
Stipendiet gäller för utlandsstudier och ges till utövare av danskonst upp till 30 års ålder (för ansökan hösten 2015 födda mellan åren 1986-2000), både de redan yrkesverksamma och de som är under utbildning. Stipendiet kan erhållas för kursavgifter (minst två veckor) samt för resor till och från utländsk studieort och uppehälle där.

Om Minnesfondens ekonomi så tillåter kan även stipendium beviljas avseende ett läsår för en helårsutbildning vid en välrenommerad dansskola utomlands. Stipendiet ska användas till att täcka kostnader för skolavgifter, uppehälle och resor till och från studieorten (se aktuell stipendieinfo-information på www.carina.se).

En kompletterande stipendieform, för den som vill studera i Paris, är att under studierna fritt få bo i Carina Aris Hedersbostad. Till ansökan kan bifogas, om man vill dela bostaden med någon (företrädesvis annan stipendiat).

Ansökan skrivs på en elektronisk blankett som kan laddas ner från stiftelsens hemsida (www.carina.se).

Ansökan eller förslag skickas både per e-post (som pdf-fil) och brevledes till:

info@carina.se

Carina Aris Minnesfond
Box 6064
102 31 Stockholm.

Ansökan ska vara Carina Aris Minnesfond tillhanda senast tisdag 3 november 2015

Ansökan ska innehålla:
1. Personuppgifter
2. Uppgifter över nuvarande skola/arbetsplats
3. Länk till en nyupptagen videoinspelning för juryns bedömning (ej äldre än 6 mån). Se riktlinjer och tips för dansvideoinspelningen på www.carina.se
4. Förteckning över den sökandes dansutbildning samt kortfattad förteckning över annat som kan åberopas, t.ex. sceniska framträdanden eller annan verksamhet och erfarenhet på dansens område. Tydliga adressuppgifter och tidsperioder på eventuella arbetsplatser – dansgrupper/teatrar
5. En plan för användning av det sökta beloppet med kostnader preciserade så långt det går
6. Framtidsplaner och målsättning på längre sikt
7. Uppgift om den sökandes ekonomiska förhållanden
8. Uppräkning av tidigare erhållna stipendier och år, inklusive Carina Ari stipendiet
9. Ansökan åtföljes av personbevis och ett ansiktsfoto.

Övrigt:
• Medsänd inte ovidkommande handlingar.
• Om Minnesfondens styrelse önskar ytterligare information om den sökande, sker detta genom en begäran per telefon eller e-post.
• OBS! Sänd alltid handlingar (intyg, diplom etc.) i vidimerad kopia, aldrig i original.
• Senkommen eller ofullständig ansökan beaktas ej!
• Sökande med utländskt medborgarskap ska, för att komma ifråga, efter avslutad grundutbildning ha arbetat minst ett år i Sverige med dans.
• Förslag på stipendiat från institutioner eller enskild person ska på liknande sätt innefatta uppgifter, som gör det möjligt att bedöma den föreslagnes konstnärliga och yrkesverksamma kvalifikationer

Ytterligare upplysningar kan erhållas genom info@carina.se eller genom stiftelsens kansli tel. 08-662 65 70. Meddelande om beviljade stipendier lämnas i början av april 2016

Stockholm i augusti 2015
STYRELSEN FÖR CARINA ARIS MINNESFOND


CARINA ARI FOUNDATIONS
Box 6064
102 31 Stockholm
Tel.: 08-662 65 70 Fax: 08-662 65 71
www.carina.se | satu@carina.se

ari minnesfond