STADGAR FÖR DANSCENTRUM VÄST

image2008-05-05

 

 

 

 

 

STADGAR FÖR DANSCENTRUM VÄST
§ 1 Föreningen
Föreningens namn är Danscentrum Väst och förkortas DcV.

§ 2 Föreningens ändamål
Danscentrum Väst ska:
• verka för den professionella samtida danskonsten
• verka för att förbättra danskonstnärernas villkor
• verka för att danskonsten ses som en självklar del i hela Sveriges kulturliv
• verka kulturpolitiskt och bevaka arbetsmarknadspolitiska frågor
• skapa mötesplatser för danskonstnärer
• verka för internationella kontakter
• verka för att danskonstens infrastruktur förbättras
• verka för att organisationens alla nivåer är starka företrädare för danskonsten
• verka för ett ökat synliggörande av organisationens alla delar och dess ändamål

§ 3 Föreningens inriktning är att
– stödja och förena yrkesutövare inom den fria danskonsten i regionen
– stimulera medlemmarnas produktion av professionella dansföreställningar
– verka för daglig träning för dansare i regionen
– tillvarata medlemmarnas och danskonstens intressen i relation till myndigheter och beslutsfattare

§ 4 Medlemskap
a) Medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål.
b) Medlemskap ansöks skriftligen hos den regionala organisationen.
c) Den som antagits som medlem i den regionala organisationen är således också medlem i
riksorganisationen Danscentrum.
d) De regionala organisationerna ansvarar för att alla medlemmar rapporteras in till Danscentrum
(riksorganisationen).
e) Danscentrum (riksorganisationen) ansvarar för ett centralt medlemsregister.
f) Medlem som påtar sig arbetsgivaransvar ska följa de kollektivavtal Danscentrum tecknar och är
också berättigad till rådgivning och stöd rörande kollektivavtal.
g) Årsavgift för medlemskap fastställs av kongressen och årsmötet.
h) Årsavgiften ska erläggas till den regionala organisationen senast den 31 mars.
i) Medlemsåret avser perioden 1 januari – 31 december.
j) Medlem har inte rätt att nyttja föreningens service förrän årsavgiften är erlagd.
k) Medlem som önskar utträde meddelar det skriftligen till den regionala organisationens styrelse.
l) Medlem som motverkar föreningen och dess målsättning kan uteslutas.
m) Beslut om uteslutning fattas av regional organisations styrelse.
n) Innan beslut om uteslutning fattas skall den berörda medlemmen ges möjlighet att yttra sig.

§4:1 Enskilt medlemskap
Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus, performance eller kan styrka professionell verksamhet inom dans eller konstnärligt angränsande scenuttryck med fokus på scenkonst, under de senaste två åren.

§4:2 Medlemskap för juridisk person
a) Medlemskap kan sökas av juridisk person som har som huvudsyssla att producera dans eller
konstnärligt angränsande scenuttryck om den konstnärliga ledningen uppfyller kriterierna för
enskilt medlemskap §4:1.
b) Den person som är utsedd av den juridiska personen att representera densamma ska uppfylla
kriteriet för enskilt medlemskap och kan endast ha en röst vid votering oavsett ytterligare medlemskap i organisationen.

§4:3 Stödmedlemskap
a) Stödmedlemskap kan sökas av den som vill bidra till föreningens målsättning och dess
förverkligande.
b) Stödmedlem blir man genom att betala in fastställd årsavgift eller mer.
c) Stödmedlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt
men inte rösträtt vid föreningens möten.
d) Stödmedlem som blir förtroendevald av regional organisation, årsmöte eller kongress har
rösträtt vid föreningens möten.
e) Stödmedlem kan vara enskild eller juridisk person.
f) §4 i) är inte tillämpliga på stödmedlemmar.

§ 5 Föreningsmöten
§ 5:1 Årsmöte
Årsmötet är Danscentrum Västs högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år före april månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst fyra veckor i förväg. Varje enskild och juridisk medlem äger en röst var. Omröstning avgörs genom enkel majoritet utom vid stadgeändringar samt beslut om föreningens upplösning. Omröstning sker öppet såvida ingen begär sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av tjänstgörande ordförande, utom vid val då lottning sker. Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av medlemslista.
3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
4. Godkännande av mötets utlysning.
5. Fastställande av dagordning.
6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
7. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
8. Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste året.
9. Föreningens ekonomiska berättelse för det senaste året.
10. Revisionsberättelse.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Verksamhetsplan för det kommande året.
14. Övriga ärenden som styrelsen förelagt årsmötet.
15. Motioner och förslag som medlemmarna inlämnat till styrelsen.
16. Val av:
a) styrelsens ordförande för två år framåt.
b) halva antalet övriga ledamöter för två år framåt.
c) två-tre ersättare i styrelsen för ett år framåt, inbördes rangordnade för rösträtt.
d) en revisor för en tid av ett år.
e) två-tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande.
f) delegater till Danscentrum Sveriges föreningsstämma resp. årsmöte.
17. Mötets avslutande.

§ 5:2 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst 1/4 av föreningens medlemmar så begär. Kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst fyra veckor i förväg och innehålla förslag till dagordning. Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som har föranlett mötet. Regler för omröstning är samma som vid ordinarie årsmöte.

§ 5:3 Medlemsmöte
Medlemsmöte hålls när styrelsen eller en medlem så begär. Kallelse till medlemsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor i förväg och innehålla förslag till dagordning. På medlemsmöte kan inte frågor behandlas som enligt stadgarna skall behandlas på årsmötet.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen skall omfatta minst fem ledamöter och därtill ersättare. Årsmötet väljer ordförande, övriga styrelseuppdrag fördelar styrelsen inom sig.
Styrelsen är beslutande organ under pågående verksamhetsår och verkställer föreningsmötes beslut.
Styrelsen har arbetsgivaransvar och anställer nödvändig personal för verksamheten.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Alla medlemmar är välkomna att delta på styrelsemöten och har yttranderätt, men inte rösträtt.

§ 7 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår löper 1 januari – 31 december. Föreningens räkenskaper skall jämte styrelsens protokoll och andra handlingar som tjänar som ledning vid granskning överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmöte.

§ 8 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras genom beslut av Danscentrum Västs årsmöte genom minst 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie.

§ 9 Upplösning
a) Upplösning av Danscentrum Väst kan ske enbart genom två tredjedels majoritet vid två på varandra
följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, dessutom ska minst elva månader ha förflutit emellan.
b) Vid upplösning av Danscentrum Väst återförs eventuella tillgångar till riksorganisationen.