Sökes: Performer till scenkonst verket Kill a Cat Show

(Denna annons är skriven av Alexandra Wingate, hennes kontaktuppgifter finner du längst ner i annonsen. Danscentrum Väst tar ej emot ansökningar.)

Aktör/dansare sökes till redan påbörjad process

Pga. av skada letar jag efter en aktör/dansare som kan plocka upp redan existerande rörelse och text/ljud material, för att sedan utveckla det vidare tillsammans med mig.

Verket heter Kill a Cat Show och jag, Alexandra Wingate, är koreograf. Arbetsperiod är september – november 2015.

Om verket
Utgångspunkten för Kill a Cat Show är en motsägelse i mig själv. Å ena sidan känner jag ett hjärtskärande äckel när jag ser kvinnor som används och framställs som sexobjekt i mode, musikvideo, reklamfilm, pornografi, mm. Samtidigt blir jag ofta förförd av dessa bilder. Jag blir fascinerad, jag längtar efter en liknande skönhet, jag vill ligga med de kvinnorna, jag vill vara en sådan kvinna när jag blir liggd med, osv.
I mitt konstnärliga arbete är jag intresserad i hur kulturellt betingade symboler, ikoner, föreställningar och ideologier internaliseras och blir en del av de ”språk” (ord, rörelser, gester, koder) vi använder för att uttrycka oss. Jag är intresserad i hur det sker, men framför allt frågar jag mig vad det betyder för känslan av ”jaget”. I Kill a Cat Show undersöker jag vad som händer när det kommersiella gör intrång i det personliga och problematiserar kommersialisering av ett så komplexet mänskligt tillstånd/beteenden som sexualitet.
Rent konkret dekonstruera jag de näst intill alkemiska processer mellan rörelse, kläder, ljus och ljud som står bakom symbolspråket ”sexig” och intrycket av glamour, samt undersöka de ”språkliga” överlappningar mellan populärkultur och pornografin. Jag vill dra en språklig, estetisk och emotionell linje mellan de hyper estetiserade och fysiskt disciplinerade kvinnor/kvinnokroppar vi ser i populärkultur, och de mer mörkare ”resultaten” av sexuell objektifiering.
Samtidigt vill jag att publiken skall få bevittna ett subjekt, och vad man kan kalla ett autentiskt uttryck för lockelse, sensualitet och njutning. Det finns ett subjekt, allt är inte lögn, men subjektet kräver andra saker av betraktaren.

Arbetet har en hemsida: https://sexascommercialinstinct.wordpress.com/

Vad letar jag efter?
Du behöver inte vara dansare, men kunna arbeta precists med fysiskt form och med rörelse baserad improvisation. Rörelse materialet är hämtad från pop musikvideos, sex show, mm, och du behöver kunna plocka upp det materialet: alltså se ut som den kvinnan för att sedan förändra/fördjupa/förgöra henne. Du behöver vara van att använda din röst och att prata engelska på scen. Det kommer inte helt funka med den traditionella smala danskroppen, så du behöver ha kvinnliga former. Det viktigaste är intresserad av ämnet och vill undersöka detta tillsammans med mig.

Arbetsperioden och plats
September – november 2015, med premier är på Atalante i slutet av november.
Produktionen sker i Göteborg.

Arbetet är betalt.

Är du intresserad så kontakta mig och berätta lite om dig själv. Skicka gärna länkar på arbetet du medverkat i till: wingate.alexandra@gmail.com

 

Länk till facebook event>

Performer for an already started process

Because of an injury I am looking for a performer who can pick up existing movement and text/sound material, to then develop it further together with me.

The title is Kill a Cat Show and I, Alexandra Wingate, am the choreographer. The work period is September – November 2015.

About the work
The starting point of Kill a Cat Show is a contradiction within myself. On one hand I feel a heart wrenching distrust when watching woman who are portrayed and used as sexual objects in fashion, music video, commercial, erotic material, etc. But at the same time I am seduced by these images. I am fascinated, I long for a similar beauty, I am sexually aroused, and so on.
In my artistic work I am interested in how culturally determined symbols, signs, notions and ideologies become internalized and part of the “languages” (movement, gestures, codes) we learn and use to express ourselves. I am interested in the process of how this happens, but primarily in what this means for the sense of “self”. In Kill a Cat Show I looks at what happens when the commercial enters the realm of the personal and problematizes the commodification of complex human states/behaviors such as sexuality.
Concretely, I deconstruct the almost alchemical processes between movement, clothes, light and sound that lies behind the language of ”sexy” and the impression of glamor, as well as examine the ’linguistic’ overlaps between popular culture and pornography. I want to draw a linguistic, aesthetic and emotional line between the hyper-aestheticized physically disciplined female bodies we see in popular culture and the darker ”results” of sexual objectification.
At the same time, I want the audience to witness a subject, and what you might call an authentic expression of temptation, sensuality and pleasure. There is a subject, not everything is a lie, but the subject requires different things from the viewer.

The work has a website: https://sexascommercialinstinct.wordpress.com/

What am I looking for?
You do not have to be a dancer, but you need to be able to work precisely with physical form and motion-based improvisation. The movement material comes from pop music videos, sex show, etc., and you need to be able to do this kind of material: meaning to look like these woman, to then alter/deepen/destroy her. You need to be comfortable with using your voice and to speak English on stage. This will not work with a traditional slim dancer’s body, so you do need to have female forms. Most important is that you are interested in the subject matter and want to explore this together with me.

The work period and place
September-November 2015, with the premier late November at Atalante.
Production and performance takes place in Gothenburg.

The work is paid.

If you are interested please contact me and tell me a little bit about yourself. Please send links to the work you are involved in to: wingate.alexandra@gmail.com