Kallelse till Danscentrums extra årsmöte

Söndagen den 15 november 2020 kl. 14.00-16.00 har vi vårt extra årsmöte.

Frågan som ska behandlas är förslag till stadgeändringar.
Mötet äger rum via zoom. Länk kommer att skickas via epost till anmälda ombud.

Förslag till Dagordning

  1. Årsmötets öppnande
  2. Upprop och fastställande av mötets röstlängd och ombud
  3. Godkännande av det extra årsmötets utlysning
  4. Fastställande av dagordning
  5. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare
  6. Förslag till stadgeändringar

    – Bakgrund

– Genomgång av lagt förslag inkl. diskussion och frågor – Omröstning

7. Årsmötets avslutande.