Kallelse till fortsättningen på det ajournerade årsmötet för Danscentrum Väst

Alla medlemmar är varmt välkomna till fortsättningen på det ajournerade årsmötet: torsdag den 4 maj 2017, kl. 18.00-20.00 på Danscentrum Väst, Ärlegatan 3.

Berätta gärna för oss på kontoret om du kommer så vi kan beräkna fikat! Gärna via e-post till: vast[at]danscentrum.se

Välkommen!

Danscentrum Västs styrelse

Verksamhetsberättelse för 2016, Verksamhetsplan för 2017 samt den inkomna motionen och styrelsens svar finns i länkarna här nedanför.

Stadgar

Verksamhetsberättelse 2016

Bokslut 2016

Revisionsberättelse 2016

Verksamhetsplan för 2017

– Motion från medlemmar som lämnats till styrelsen: Bronja Novak Lindblad och Fanny Kivimäki: Förslag om att låta Kontaktimprovisationsjammet bli en del av den dagliga träningen.

– Styrelsens svar på motionen och förslag till beslut på årsmötet.

Du kan även få utskrifter på kontoret.

Välkommen!

Danscentrum Väst

 

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av medlemslista.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

4. Godkännande av mötets utlysning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

7. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.

Punkterna 1-10 avslutades och protokollfördes vid det ordinarie årsmötet 28 mars.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

12. Fastställande av medlemsavgifter.

13. Verksamhetsplan för det kommande året.

14. Övriga ärenden som styrelsen förelagt årsmötet
Beslut om arvoden till styrelse och revisor för 2017.

15. Motioner och förslag som medlemmarna inlämnat till styrelsen.
Från Bronja Novak Lindblad och Fanny Kivimäki: Förslag om att låta Kontaktimprovisationsjammet bli en del av den dagliga träningen. Motionen finns tillgänglig med årsmöteshandlingarna.
Styrelsens svar på motionen och förslag till stämman kommer att vara del av årsmöteshandlingarna.

16. Val av:

a) styrelsens ordförande för två år framåt.

b) övriga ledamöter för två år framåt.

c) två-tre ersättare i styrelsen för ett år framåt, inbördes rangordnade för rösträtt.

d) en revisor för en tid av ett år.

e) två-tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande.

f) delegater till Danscentrum Riks Årsmöte.

17. Mötets avslutande.