Kallelse Danscentrum Västs årsmöte 24 mars 2021

Årsmöte onsdagen den 24 mars 2021 kl. 17:00-19:00

Årsmötet äger rum digitalt.

Anmälan görs via mail: vast(at)danscentrum.se

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av medlemslista
 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 4. Godkännande av mötets utlysning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 7. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 8. Föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
 9. Föreningens ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2020
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 12. Fastställande av medlemsavgifter
 13. Verksamhetsplan för år 2021
 14. Övriga ärenden som styrelsen förelagt årsmötet
 15. Motioner och förslag som medlemmarna inlämnat till styrelsen
 16. Val av:
 17. styrelsens ordförande för två år framåt
 18. övriga ledamöter för två år framåt
 19. två-tre ersättare i styrelsen för ett år framåt, inbördes rangordnade för rösträtt
 20. en revisor för en tid av ett år
 21. två-tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande
 22. delegater till Danscentrum Sveriges årsmöte
 23. Mötets avslutande

Varmt välkommen!

Verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021 finner du här