Danscentrum Väst Årsmöte 18/4

Kallelse till årsmöte för Danscentrum Väst

Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet den 18 April kl. 18.00-20.00 på Danscentrum Väst, Ärlegatan 3.

Årsmöteshandlingar finns utskrivna att hämta på kontoret från och med den 4 April.

Verksamhetsberättelse för 2017, Verksamhetsplan för 2018 kommer även att finnas på hemsidan (under rubriken aktiviteter).

Berätta gärna för oss på kontoret om du kommer så vi kan beräkna fikat! Gärna via e-post till vast@danscentrum.se

Välkommen!

Danscentrum Väst

 

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av medlemslista.

3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

4. Godkännande av mötets utlysning.

5. Fastställande av dagordning.

6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

7. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.

8. Föreningens verksamhetsberättelse för det senaste året.

9. Föreningens ekonomiska berättelse för det senaste året.

10. Revisionsberättelse.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

12. Fastställande av medlemsavgifter.

13. Verksamhetsplan för det kommande året.

14. Övriga ärenden som styrelsen förelagt årsmötet

15. Motioner och förslag som medlemmarna inlämnat till styrelsen.
16. Val av:

a) styrelsens ordförande för två år framåt.

b) övriga ledamöter för två år framåt.

c) två-tre ersättare i styrelsen för ett år framåt, inbördes rangordnade för rösträtt.

d) en revisor för en tid av ett år.

e) två-tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande.

f) delegater till Danscentrum Riks Årsmöte.

17. Mötets avslutande.

Glöm inte att betala din medlemsavgift. Obetald medlemsavgift= ingen rösträtt.